លោក ហោ ណាំហុង ស្នើអាមេរិកឲ្យលើកលែងពន្ធលើវាយភណ្ឌ និងស្បែកជើង

លោក ហោ ណាំហុង ស្នើអាមេរិកឲ្យលើកលែងពន្ធលើវាយភណ្ឌ និងស្បែកជើង
លោក ហោ ណាំហុង ស្នើអាមេរិកឲ្យលើកលែងពន្ធលើវាយភណ្ឌ និងស្បែកជើង ថ្ងៃអង្គារ ទី26 ខែមករា 2016, 5:21 pm    views ដោយ Huy Ousa

(63)

មតិយោបល់

...