លោក ហ៊ុន សែន ថាដំឡើងប្រាក់ខែឲ្យមន្ត្រីរាជការ និងកម្មករពី១៤០ទៅ១៥៣ដុល្លា

លោក ហ៊ុន សែន ថាដំឡើងប្រាក់ខែឲ្យមន្ត្រីរាជការ និងកម្មករពី១៤០ទៅ១៥៣ដុល្លា
លោក ហ៊ុន សែន ថាដំឡើងប្រាក់ខែឲ្យមន្ត្រីរាជការ និងកម្មករពី១៤០ទៅ១៥៣ដុល្លា ថ្ងៃអង្គារ ទី10 ខែមករា 2017, 10:19 am    views ដោយ Chenda Kun

(81)

មតិយោបល់

អ៊ីមែល​​លោកអ្នកនឹងមិនបង្ហាញជាសាធារណៈឡើយ។

 

...