លោក ហ៊ុន សែន ស្នើឲ្យវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីបក្សនយោបាយ ដើម្បីកុំឲ្យអ្នកទោសអាចធ្វើជាប្រធានបក្ស

លោក ហ៊ុន សែន ស្នើឲ្យវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីបក្សនយោបាយ ដើម្បីកុំឲ្យអ្នកទោសអាចធ្វើជាប្រធានបក្ស
លោក ហ៊ុន សែន ស្នើឲ្យវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីបក្សនយោបាយ ដើម្បីកុំឲ្យអ្នកទោសអាចធ្វើជាប្រធានបក្ស ថ្ងៃអង្គារ ទី31 ខែមករា 2017, 3:07 pm    views ដោយ Heng Vichet

(150)

មតិយោបល់

អ៊ីមែល​​លោកអ្នកនឹងមិនបង្ហាញជាសាធារណៈឡើយ។

 

...