លោក ឡុង រី ៖ សកម្មជនបក្សសង្គ្រោះជាតិ ដែលជាប់ឃុំមិនមានសិទ្ធិដូចអ្នកវាយតំណាងរាស្ត្រ

លោក ឡុង រី ៖ សកម្មជនបក្សសង្គ្រោះជាតិ ដែលជាប់ឃុំមិនមានសិទ្ធិដូចអ្នកវាយតំណាងរាស្ត្រ
លោក ឡុង រី ៖ សកម្មជនបក្សសង្គ្រោះជាតិ ដែលជាប់ឃុំមិនមានសិទ្ធិដូចអ្នកវាយតំណាងរាស្ត្រ ថ្ងៃសុក្រ ទី12 ខែសីហា 2016, 3:02 pm    views ដោយ Heng Vichet

(48)

មតិយោបល់

អ៊ីមែល​​លោកអ្នកនឹងមិនបង្ហាញជាសាធារណៈឡើយ។

 

...