លោក អះម៉ាត់ យ៉ះយ៉ា៖ គេចោទពួកខ្ញុំថា ជាពួកប្រឆាំង តាមពិតយើងគ្រាន់តែតស៊ូមតិ

លោក អះម៉ាត់ យ៉ះយ៉ា៖ គេចោទពួកខ្ញុំថា ជាពួកប្រឆាំង តាមពិតយើងគ្រាន់តែតស៊ូមតិ
លោក អះម៉ាត់ យ៉ះយ៉ា៖ គេចោទពួកខ្ញុំថា ជាពួកប្រឆាំង តាមពិតយើងគ្រាន់តែតស៊ូមតិ ថ្ងៃសុក្រ ទី30 ខែធ្នូ 2016, 4:57 pm    views ដោយ Chenda Kun

(93)

មតិយោបល់

អ៊ីមែល​​លោកអ្នកនឹងមិនបង្ហាញជាសាធារណៈឡើយ។

 

...