លោក អ៊ិត សំហេងថា ពលករខ្មែរដែលសមត្ថកិច្ចខតខ្លួននៅប្រទេសថៃកុំឲ្យមានការព្រួយបារម្មណ៍

លោក អ៊ិត សំហេងថា ពលករខ្មែរដែលសមត្ថកិច្ចខតខ្លួននៅប្រទេសថៃកុំឲ្យមានការព្រួយបារម្មណ៍
លោក អ៊ិត សំហេងថា ពលករខ្មែរដែលសមត្ថកិច្ចខតខ្លួននៅប្រទេសថៃកុំឲ្យមានការព្រួយបារម្មណ៍ ថ្ងៃចន្ទ ទី3 ខែកក្កដា 2017, 5:08 pm    views ដោយ Heng Vichet

(27)

មតិយោបល់

អ៊ីមែល​​លោកអ្នកនឹងមិនបង្ហាញជាសាធារណៈឡើយ។

 

...