វិស័យសំណង់នៅតែនាំមុខគេសម្រាប់កំណើនសេដ្ឋកិច្ច៦,៩ភាគរយនៅកម្ពុជា (វីដេអូ)

វិស័យសំណង់នៅតែនាំមុខគេសម្រាប់កំណើនសេដ្ឋកិច្ច៦,៩ភាគរយនៅកម្ពុជា (វីដេអូ)
វិស័យសំណង់នៅតែនាំមុខគេសម្រាប់កំណើនសេដ្ឋកិច្ច៦,៩ភាគរយនៅកម្ពុជា (វីដេអូ) ថ្ងៃចន្ទ ទី5 ខែតុលា 2015, 6:12 pm    views ដោយ Heng Vichet

(436)

មតិយោបល់

...