វៀតណាមនៅមិនទាន់បញ្ជាក់ជំហរពីសកម្មភាពតាមព្រំដែននៅតំបន់ហាមឃាត់

វៀតណាមនៅមិនទាន់បញ្ជាក់ជំហរពីសកម្មភាពតាមព្រំដែននៅតំបន់ហាមឃាត់
វៀតណាមនៅមិនទាន់បញ្ជាក់ជំហរពីសកម្មភាពតាមព្រំដែននៅតំបន់ហាមឃាត់ ថ្ងៃចន្ទ ទី29 ខែសីហា 2016, 5:48 pm    views ដោយ Chenda Kun

(55)

មតិយោបល់

អ៊ីមែល​​លោកអ្នកនឹងមិនបង្ហាញជាសាធារណៈឡើយ។

 

...