វៀតណាមសន្យាផ្តល់អគាររដ្ឋបាលតម្លៃ២៥លានដុល្លារដល់រដ្ឋសភាកម្ពុជា

វៀតណាមសន្យាផ្តល់អគាររដ្ឋបាលតម្លៃ២៥លានដុល្លារដល់រដ្ឋសភាកម្ពុជា
វៀតណាមសន្យាផ្តល់អគាររដ្ឋបាលតម្លៃ២៥លានដុល្លារដល់រដ្ឋសភាកម្ពុជា ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី20 ខែកក្កដា 2017, 7:09 pm    views ដោយ Chenda Kun

(19)

មតិយោបល់

អ៊ីមែល​​លោកអ្នកនឹងមិនបង្ហាញជាសាធារណៈឡើយ។

 

...