សកម្មជនដីធ្លីបន្តធ្វើយុទ្ធនាការអាវខ្មៅ ខណៈមិនទាន់មានការដោះលែងមន្រ្តីសិទ្ធិមនុស្ស

សកម្មជនដីធ្លីបន្តធ្វើយុទ្ធនាការអាវខ្មៅ ខណៈមិនទាន់មានការដោះលែងមន្រ្តីសិទ្ធិមនុស្ស
សកម្មជនដីធ្លីបន្តធ្វើយុទ្ធនាការអាវខ្មៅ ខណៈមិនទាន់មានការដោះលែងមន្រ្តីសិទ្ធិមនុស្ស ថ្ងៃអង្គារ ទី10 ខែមករា 2017, 10:21 am    views ដោយ Chenda Kun

(38)

មតិយោបល់

អ៊ីមែល​​លោកអ្នកនឹងមិនបង្ហាញជាសាធារណៈឡើយ។

 

...