សកម្មជនដីធ្លីស្នើ UN និងប្រទេសមហាអំណាចឲ្យតាមដានសវនាការអ្នកស្រី ទេព វន្នី

សកម្មជនដីធ្លីស្នើ UN និងប្រទេសមហាអំណាចឲ្យតាមដានសវនាការអ្នកស្រី ទេព វន្នី
សកម្មជនដីធ្លីស្នើ UN និងប្រទេសមហាអំណាចឲ្យតាមដានសវនាការអ្នកស្រី ទេព វន្នី ថ្ងៃអង្គារ ទី25 ខែកក្កដា 2017, 4:20 pm    views ដោយ Heng Vichet

(19)

មតិយោបល់

អ៊ីមែល​​លោកអ្នកនឹងមិនបង្ហាញជាសាធារណៈឡើយ។

 

...