សង្គមស៊ីវិលស្នើឲ្យផាកពិន័យចំពោះស្ថាប័នណាដែលមិនយកជនពិការចូលធ្វើការ

សង្គមស៊ីវិលស្នើឲ្យផាកពិន័យចំពោះស្ថាប័នណាដែលមិនយកជនពិការចូលធ្វើការ
សង្គមស៊ីវិលស្នើឲ្យផាកពិន័យចំពោះស្ថាប័នណាដែលមិនយកជនពិការចូលធ្វើការ ថ្ងៃចន្ទ ទី24 ខែកក្កដា 2017, 7:57 pm    views ដោយ Chenda Kun

(15)

មតិយោបល់

អ៊ីមែល​​លោកអ្នកនឹងមិនបង្ហាញជាសាធារណៈឡើយ។

 

...