សប្បកម្មស្មូនខេត្តកំពង់ឆ្នាំងផលិតរបស់ប្រើប្រាស់មានគុណភាពប៉ុន្តែមិនសូវមានការគាំទ្រ

សប្បកម្មស្មូនខេត្តកំពង់ឆ្នាំងផលិតរបស់ប្រើប្រាស់មានគុណភាពប៉ុន្តែមិនសូវមានការគាំទ្រ
សប្បកម្មស្មូនខេត្តកំពង់ឆ្នាំងផលិតរបស់ប្រើប្រាស់មានគុណភាពប៉ុន្តែមិនសូវមានការគាំទ្រ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី21 ខែឧសភា 2016, 10:05 am    views ដោយ Chenda Kun

(125)

មតិយោបល់

អ៊ីមែល​​លោកអ្នកនឹងមិនបង្ហាញជាសាធារណៈឡើយ។

 

...