អាជីវករឬក្រុមហ៊ុនឯកជននឹងមិនបានអាជ្ញាប័ណ្ណបើមិនចូលក្នុងសមាគមទឹកស្អាត (វីដេអូ)

អាជីវករឬក្រុមហ៊ុនឯកជននឹងមិនបានអាជ្ញាប័ណ្ណបើមិនចូលក្នុងសមាគមទឹកស្អាត (វីដេអូ)
អាជីវករឬក្រុមហ៊ុនឯកជននឹងមិនបានអាជ្ញាប័ណ្ណបើមិនចូលក្នុងសមាគមទឹកស្អាត (វីដេអូ) ថ្ងៃសុក្រ ទី20 ខែវិច្ឆិកា 2015, 5:00 pm    views ដោយ Chenda Kun

(336)

មតិយោបល់

...