អាមេរិកថាកម្ពុជាមិនគួរបារម្ភពីការចរាចរណ៍ដុល្លារក្លែងក្លាយ

អាមេរិកថាកម្ពុជាមិនគួរបារម្ភពីការចរាចរណ៍ដុល្លារក្លែងក្លាយ
អាមេរិកថាកម្ពុជាមិនគួរបារម្ភពីការចរាចរណ៍ដុល្លារក្លែងក្លាយ ថ្ងៃអង្គារ ទី10 ខែឧសភា 2016, 5:52 pm    views ដោយ Chenda Kun

(83)

មតិយោបល់

អ៊ីមែល​​លោកអ្នកនឹងមិនបង្ហាញជាសាធារណៈឡើយ។

 

...