អ្នកនាំពាក្យ៖ សកម្មភាពរបស់ «បន្ទប់ស្ថានការណ៍» គឺដើម្បីឲ្យមានភាពស្របច្បាប់ ត្រូវចុះបញ្ជីនៅ

អ្នកនាំពាក្យ៖ សកម្មភាពរបស់ «បន្ទប់ស្ថានការណ៍» គឺដើម្បីឲ្យមានភាពស្របច្បាប់ ត្រូវចុះបញ្ជីនៅ
អ្នកនាំពាក្យ៖ សកម្មភាពរបស់ «បន្ទប់ស្ថានការណ៍» គឺដើម្បីឲ្យមានភាពស្របច្បាប់ ត្រូវចុះបញ្ជីនៅ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី17 ខែសីហា 2017, 5:49 pm    views ដោយ Heng Vichet

(29)

មតិយោបល់

អ៊ីមែល​​លោកអ្នកនឹងមិនបង្ហាញជាសាធារណៈឡើយ។

 

...