អ្នករាយការណ៍ថានឹងយកករណី ទេព វន្នី ប្រាប់កិច្ចប្រជុំ UN ខណៈអ្នកបឹងកក់ធ្វើពិធីរំលឹកខួប១ឆ្នាំ

អ្នករាយការណ៍ថានឹងយកករណី ទេព វន្នី ប្រាប់កិច្ចប្រជុំ UN ខណៈអ្នកបឹងកក់ធ្វើពិធីរំលឹកខួប១ឆ្នាំ
អ្នករាយការណ៍ថានឹងយកករណី ទេព វន្នី ប្រាប់កិច្ចប្រជុំ UN ខណៈអ្នកបឹងកក់ធ្វើពិធីរំលឹកខួប១ឆ្នាំ ថ្ងៃពុធ ទី16 ខែសីហា 2017, 4:10 pm    views ដោយ Heng Vichet

(22)

មតិយោបល់

អ៊ីមែល​​លោកអ្នកនឹងមិនបង្ហាញជាសាធារណៈឡើយ។

 

...