ឥទ្ធិពលនៃការបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែម ឡី វគ្គ១

ឥទ្ធិពលនៃការបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែម ឡី វគ្គ១
ឥទ្ធិពលនៃការបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែម ឡី វគ្គ១ ថ្ងៃពុធ ទី20 ខែកក្កដា 2016, 6:18 pm    views ដោយ Heng Vichet

(169)

មតិយោបល់

អ៊ីមែល​​លោកអ្នកនឹងមិនបង្ហាញជាសាធារណៈឡើយ។

 

...