កម្មករថាពួកគេមានការបារម្ភនឹងកិច្ចសន្យាការងាររយៈពេលខ្លី

កម្មករថាពួកគេមានការបារម្ភនឹងកិច្ចសន្យាការងាររយៈពេលខ្លី
កម្មករថាពួកគេមានការបារម្ភនឹងកិច្ចសន្យាការងាររយៈពេលខ្លី ថ្ងៃអង្គារ ទី29 ខែសីហា 2017, 3:47 pm    views ដោយ Chenda Kun

(43)

មតិយោបល់

អ៊ីមែល​​លោកអ្នកនឹងមិនបង្ហាញជាសាធារណៈឡើយ។

 

...