កង្វះការអនុវត្តន៍ច្បាប់ធ្វើឲ្យស្ត្រីធ្វើការនៅក្នុងសេវាកំសាន្តបោះបង់ការប្តឹងប្រឆាំងអ្នកបៀតបៀន

កង្វះការអនុវត្តន៍ច្បាប់ធ្វើឲ្យស្ត្រីធ្វើការនៅក្នុងសេវាកំសាន្តបោះបង់ការប្តឹងប្រឆាំងអ្នកបៀតបៀន
កង្វះការអនុវត្តន៍ច្បាប់ធ្វើឲ្យស្ត្រីធ្វើការនៅក្នុងសេវាកំសាន្តបោះបង់ការប្តឹងប្រឆាំងអ្នកបៀតបៀន ថ្ងៃចន្ទ ទី19 ខែធ្នូ 2016, 4:54 pm    views ដោយ Chenda Kun

(169)

មតិយោបល់

អ៊ីមែល​​លោកអ្នកនឹងមិនបង្ហាញជាសាធារណៈឡើយ។

 

...