កង្វះយន្តការនិងការមិនផ្តល់អំណាច ធ្វើឲ្យកិច្ចការពារព្រៃសហគមន៍នៅតែមិនមាននិរន្តភាព

កង្វះយន្តការនិងការមិនផ្តល់អំណាច ធ្វើឲ្យកិច្ចការពារព្រៃសហគមន៍នៅតែមិនមាននិរន្តភាព
កង្វះយន្តការនិងការមិនផ្តល់អំណាច ធ្វើឲ្យកិច្ចការពារព្រៃសហគមន៍នៅតែមិនមាននិរន្តភាព ថ្ងៃសុក្រ ទី30 ខែធ្នូ 2016, 10:16 am    views ដោយ Chenda Kun

(126)

មតិយោបល់

អ៊ីមែល​​លោកអ្នកនឹងមិនបង្ហាញជាសាធារណៈឡើយ។

 

...