អ្នកប្រកបរបរក្រៅប្រព័ន្ធបារម្ភបាត់បង់មុខរបរ ខណៈអាជ្ញាធរធ្វើយុទ្ធនាការរៀបចំសណ្តាប់ធ្នាប់

អ្នកប្រកបរបរក្រៅប្រព័ន្ធបារម្ភបាត់បង់មុខរបរ ខណៈអាជ្ញាធរធ្វើយុទ្ធនាការរៀបចំសណ្តាប់ធ្នាប់
អ្នកប្រកបរបរក្រៅប្រព័ន្ធបារម្ភបាត់បង់មុខរបរ ខណៈអាជ្ញាធរធ្វើយុទ្ធនាការរៀបចំសណ្តាប់ធ្នាប់ ថ្ងៃចន្ទ ទី31 ខែកក្កដា 2017, 8:45 pm    views ដោយ Chenda Kun

(46)

មតិយោបល់

អ៊ីមែល​​លោកអ្នកនឹងមិនបង្ហាញជាសាធារណៈឡើយ។

 

...