អតីតបក្សប្រឆាំងថា មិនគាំទ្រការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងព្រឹទ្ធសភា

អតីតបក្សប្រឆាំងថា មិនគាំទ្រការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងព្រឹទ្ធសភា
អតីតបក្សប្រឆាំងថា មិនគាំទ្រការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងព្រឹទ្ធសភា ថ្ងៃចន្ទ ទី12 ខែកុម្ភៈ 2018, 9:19 am    views ដោយ Chenda Kun

(64)

មតិយោបល់

អ៊ីមែល​​លោកអ្នកនឹងមិនបង្ហាញជាសាធារណៈឡើយ។

 

...