បទយកការណ៍៖ ស្ត្រីនិងការងារជាអ្នករត់រ៉ឺម៉កទេសចរណ៍

បទយកការណ៍៖ ស្ត្រីនិងការងារជាអ្នករត់រ៉ឺម៉កទេសចរណ៍
បទយកការណ៍៖ ស្ត្រីនិងការងារជាអ្នករត់រ៉ឺម៉កទេសចរណ៍ ថ្ងៃពុធ ទី1 ខែវិច្ឆិកា 2017, 11:34 am    views ដោយ Chenda Kun

(102)

មតិយោបល់

អ៊ីមែល​​លោកអ្នកនឹងមិនបង្ហាញជាសាធារណៈឡើយ។

 

...