តើនរណាជាអ្នកកំណត់តម្លៃស្រូវ – វិបត្តិតម្លៃស្រូវ និងការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាល

តើនរណាជាអ្នកកំណត់តម្លៃស្រូវ – វិបត្តិតម្លៃស្រូវ និងការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាល
តើនរណាជាអ្នកកំណត់តម្លៃស្រូវ – វិបត្តិតម្លៃស្រូវ និងការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាល ថ្ងៃចន្ទ ទី23 ខែមករា 2017, 3:36 pm    views ដោយ Chenda Kun

(91)

មតិយោបល់

អ៊ីមែល​​លោកអ្នកនឹងមិនបង្ហាញជាសាធារណៈឡើយ។

 

...