ស្ត្រីធ្វើការក្នុងវិស័យសំណង់ មិនទទួលបានការធានាពីសុវត្ថិភាពការងារ

ស្ត្រីធ្វើការក្នុងវិស័យសំណង់ មិនទទួលបានការធានាពីសុវត្ថិភាពការងារ
ស្ត្រីធ្វើការក្នុងវិស័យសំណង់ មិនទទួលបានការធានាពីសុវត្ថិភាពការងារ ថ្ងៃអង្គារ ទី13 ខែមិថុនា 2017, 12:02 pm    views ដោយ Heng Vichet

(63)

មតិយោបល់

អ៊ីមែល​​លោកអ្នកនឹងមិនបង្ហាញជាសាធារណៈឡើយ។

 

...